หน้าแรก

ข้อมูลโครงการปีที่ 8

ความเป็นมาโครงการ

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ในปี 2542 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดการประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน โดยได้รับพระบรมราชานุญาต พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาในวาระครบรอบ 10 ปี ซึ่งตรงกับโครงการฯ ครั้งที่ 5 (ปี 2551-2552) ทางโครงการได้ยกระดับรูปแบบการประกวดแข่งขันระหว่างโรงเรียนเป็นรูปแบบการแข่งขันกับตัวเองในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้รับพระบรมราชานุญาต พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 2 ระดับ และพระวโรกาสจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โครงการฯ ที่ดำเนินงานมาทั้งหมด 7 รุ่นโครงการ มีโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 81 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการฯ รวมแล้วกว่า 700 โรงเรียนในช่วงกว่า 2 ทศวรรษของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

ปัจจุบัน โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.  2557-2558) นี้ ฮอนด้ายังคงยึดมั่นแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า” ที่มุ่งเน้นการเพาะความคิด ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  โดยจะเปลี่ยนการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครแทน ทั้งนี้จะนำเกณฑ์มาตรฐานโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอด 14 ปี ในการดำเนินโครงการมาปรับใช้ เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบในสังคมเมืองที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคม สร้างเยาวชนและสังคมไทยที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตเกณฑ์มาตรฐานโครงการสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์มาตรฐานโครงการสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประกาศรับรองเกณฑ์มาตรฐานในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการฯ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการฯ ยังคงยึดมาตรฐานทั้ง 6 ประเด็นหลัก แต่มีการปรับและพัฒนารายละเอียด และคะแนนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของความเป็นโรงเรียนในเมือง ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 : การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (13 ตัวชี้วัด  25 คะแนน)
- ด้านการจัดการขยะ
- ด้านการจัดการน้ำ
- ด้านการจัดการพลังงาน


ประเด็นที่ 2 : กระบวนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง  (13 ตัวชี้วัด 20 คะแนน)
- การกำหนด นโยบาย แผนงาน และนำสู่การปฏิบัติ
- การจัดโครงสร้างการดำเนินงาน
- การจัดการทรัพยากร
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน
- การติดตามและประเมินผล


ประเด็นที่ 3 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน (8 ตัวชี้วัด 20 คะแนน)
- หลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ประเด็นที่ 4 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม   (1 ตัวชี้วัด 5 คะแนน)
- ความเชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเด็นที่ 5 : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม   (2 ตัวชี้วัด 10 คะแนน)

- ลักษณะการมีส่วนร่วมประเด็นที่ 6 : ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  และชุมชน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 ตัวชี้วัด 20 คะแนน)

- จิตสำนึก และพฤติกรรมในการลด ละ เลิก เลือก และใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า


ระยะเวลาโครงการฯ


ระยะเวลาโครงการฯ    ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2559

ระยะเวลาที่โรงเรียนดำเนินการ พฤษภาคม – ธันวาคม 2558


ตุลาคม 2557เชิญชวนโรงเรียนสังกัดกทม.ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
พฤศจิกายน 2557รับสมัครโรงเรียนที่สนใจ
ต้นเดือนธันวาคม 2557คัดเลือกโรงเรียนที่สนใจเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน 18 โรงเรียนจาก 6 โซนการศึกษา
มกราคม 255818 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร นำเสนอแนวทางดำเนินงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนดำเนินโครงการฯ 6 โรงเรียน
ต้นเดือนเมษายน 2558 พิธีมอบทุน และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสำหรับ 6 โรงเรียนตัวอย่าง 
ต้นเดือนพฤษภาคม 2558 (ก่อนเปิดเทอม)ค่ายเยาวชนแกนนำ 6 โรงเรียนตัวอย่าง
พฤษภาคม –ธันวาคม 25586 โรงเรียนตัวอย่าง ดำเนินโครงการ 
พฤษภาคม –ธันวาคม 2558ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนตัวอย่าง
ปลายเดือนพ.ย. 2558 คณะกรรมการตัดสินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตัวอย่างและพิจารณาโรงเรียนมาตรฐาน
ปลายเดือน ม.ค. 2559 คณะกรรมการตัดสินลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรางวัลถ้วยพระราชทานฯและรางวัลถ้วยพระราชทานฯ
เดือน มี.ค. 2559 งานพิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ


รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1 รางวัล
2. รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
    พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ สำหรับโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐาน
3. รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการดีเด่น


คณะทำงานโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


ประธานโครงการ
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ                                                     
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้อำนวยการโครงการ
นางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้จัดการโครงการ
นางสาวเรวดี รักปทุมผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


คณะกรรมการอำนวยการ
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ริเริ่มและดำเนินโครงการโดย

โครงการปีที่ 1-6 (พ.ศ. 2542 – 2554) กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย
โครงการปีที่ 7 (พ.ศ. 2555 – 2556)บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการปีที่ 8 (พ.ศ. 2557-2558) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณากรอกรายละเอียดในในสมัครให้สมบูรณ์ และส่งมายังศูนย์ประสานงานโครงการฯ
2. โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร และได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากคณะกรรมการ 18 โรงเรียน เตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานและการนำเสนอต่อคณะกรรมการในเดือนมกราคม 2558


ติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ

นางจีรนันท์  ชะอุ่มใบ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
319/1 ซอยสวัสดี สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 8:00–17:00 น.
โทร. 0-2262-0073, 0-2262-0078          แฟกซ์. 0-2262-0078
อีเมล์ : contact@hondagreenschool.com