หน้าแรก

ข้อมูลโครงการปีที่ 7

ความเป็นมาโครงการ

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ในปี 2542 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดการประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน โดยได้รับพระบรมราชานุญาต พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาในวาระครบรอบ 10 ปี ซึ่งตรงกับโครงการฯ ครั้งที่ 5 (ปี 2551-2552) ทางโครงการได้ยกระดับรูปแบบการประกวดแข่งขันระหว่างโรงเรียนเป็นรูปแบบการแข่งขันกับตัวเองในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้ขอพระบรมราชานุญาตพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 2 ระดับ และพระราชานุญาตจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โครงการฯ ที่ดำเนินงานมาทั้งหมด 6 รุ่นโครงการ มีโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 46 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการฯรวมแล้วกว่า 700 โรงเรียนในช่วงกว่า 2 ทศวรรษของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาปัจจุบัน โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2555-2556) ดำเนินงานโดยบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้สานต่อแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า” ที่มุ่งเน้นการเพาะความคิด ปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน และสังคมไทย โดยให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการสิ่งแวดล้อมฯ และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้พัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการฯ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนไทยและสังคมไทยที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกแห่งอนาคตต่อไปเกณฑ์มาตรฐานโครงการสิ่งแวดล้อม

ในวาระครบรอบ 1 ทศวรรษ โครงการฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการฯ ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นครั้งแรก โดยเริ่มใช้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 5 (ปี 2551-2552) ทั้งยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากการระดมสมองระหว่างคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ โดยเกณฑ์มาตรฐานฉบับปัจจุบันถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประกาศรับรองเกณฑ์มาตรฐานในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการฯ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยเหตุนี้ เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนฉบับแรกในประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาจากหน่วยงานกว่า 10 หน่วยงาน โดยมีประเด็นพิจารณาแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ประเด็นที่ 1 : การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
- ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งของเครื่องใช้ (ขยะ)
- ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- ด้านการจัดการพลังงาน
- กด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อาทิ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ ดิน ฯลฯ


ประเด็นที่ 2 : กระบวนการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง
- การกำหนด นโยบาย และแผนงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างที่เหมาะสม
- การจัดการทรัพยากรที่ยึดหลักความพอเพียงและพอประมาณ
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน
- การติดตามและประเมินผล


ประเด็นที่ 3 : หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน และชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร


ประเด็นที่ 4 : กิจกรรมที่เชื่อมโยง และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ 5 : การรักษาและส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

ประเด็นที่ 6 : บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาโครงการฯ

พ.ย. – ธ.ค. 55 รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ก.พ. 56 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
มี.ค. 56พิธีมอบทุนดำเนินโครงการและค่ายเสริมความรู้ Honda Green Camp
เม.ย. – ต.ค. 56 โรงเรียนดำเนินโครงการและรายงานความก้าวหน้าผ่านช่องทาง www.hondagreenschool.com
พ.ย. – ธ.ค. 56 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน
พ.ย. – ธ.ค. 55 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ธ.ค. 56 - ม.ค. 57 คณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณารางวัลถ้วยพระราชทาน
ก.พ. 57 ประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทาน
มี.ค. 57 พิธีประทานรางวัล


การรับสมัคร

ดาวน์โหลดหรือกรอกใบสมัครและการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์โดยสมัครสมาชิกเพื่อรับรหัสผ่าน

บน www.hondagreenschool.com พร้อมโหลดเอกสารต่างๆ ส่งผ่านทาง e-mail: contact@hondagreenschool.comรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 1 รางวัล และระดับมัธยมศึกษา 1 รางวัล
- ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เงินรางวัล 50,000 บาท
- ป้ายประกาศเกียรติคุณ


รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- เงินรางวัล 25,000 บาท
- ป้ายประกาศเกียรติคุณ


รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการดีเด่น
- โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุตุ
- ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจำนวน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก


คณะทำงานโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 55 ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


ประธานโครงการ
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกรองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้อำนวยการโครงการ
นางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้จัดการโครงการ
นางสาวเรวดี รักปทุมผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


คณะกรรมการอำนวยการ
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ริเริ่มและดำเนินโครงการโดย

โครงการปีที่ 1-6 (พ.ศ. 2542 – 2554) กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย
โครงการปีที่ 7 (พ.ศ. 2555 – 2556)บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด